Navigace: Sociologie > Fakulta sociální ekonomie UK

Fakulta sociální ekonomie UK

Fakulta sociální ekonomie University Karlovy (FSE UK)

sestává ze čtyř kateder.

Demografické.

Sociologické.

Ekonomické.

Katedry psychologie.

 

Zaměření jednotlivých kateder.

Katedra demografie – stávající náplň s přednostním zaměřením na ekonomicky aktivní rodiny s dětmi (od        r. 2001 již tvoří ve společnosti 46,7% menšinu). Přehodnocení dosavadních výsledků demografické projekce.

Katedra sociologická – sociální kapitál a jeho redefinice; přehodnocení dosavadních selektivních přístupů sociologických šetření zaměřených zejména na sociálně vyloučené. Akcelerace vědeckého poznání 3G rodin v segmentu ekonomicky aktivních rodin s dětmi. Interakce mezi sociálním a lidským kapitálem. Úloha ekonomicky aktivních rodin při tvorbě sociálního kapitálu. Vyhodnocení negativních dopadů nadužívání sociálních sítí a médií na vývoj mládeže (společně s katedrou psychologie).

Katedra ekonomie – mikroekonomie rodin, makroekonomie; rodiny a jejich úloha z hlediska udržitelnosti jednotlivých pilířů sociálního státu, důchodového, sociálního a zdravotního. Trvalá udržitelnost pilířů sociálního státu.

Katedra psychologie – zkoumání vlivu prostředí, společenských a životních podmínek na vývoji dětí -  soužití členů rodin – vztahu rodina – společnost. Úzká součinnost se sociology ve věci výzkumu 3G rodin, zejména se zaměřením na komplexní socializaci dětí v rodině. Socializace, jako podmínky úspěšného studia a úspěšného uplatnění člověka ve společnosti. Spolupráce s ekonomy a sociology při zkoumání vztahu sociálního kapitálu     a lidského kapitálu. Vyhodnocení negativních dopadů nadužívání sociálních sítí a vlivu médií na vývoj mládeže.

 

Za správnost

Ing. Ivo Patta

V Praze dne 23. června 2014

Fakulta sociální ekonomie.

Zaměření a úkoly fakulty.

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti fakulty sociálně ekonomické vychází z mezioborové struktury a profilace fakulty a ovlivňuje dlouhodobé výzkumné zaměření a spolupráci jednotlivých kateder. Aktuálně je činnost fakulty a jejích kateder demografie, sociologie, psychologie a ekonomie nutno orientovat zejména do oblasti dosud opomíjeného výzkumu většinové populace. Dále na vyhodnocení efektivity funkcí jednotlivých pilířů sociálního státu, tj. důchodového pilíře, sociálního pilíře a financování zdravotnictví.

Práce uvedených čtyř kateder musí být koordinována s cílem všestranně vyhodnotit společenské                     a ekonomické postavení rodiny pracujících rodičů vychovávající děti. V neposlední řadě se jedná                   o mezioborové studium a vyhodnocení ekonomických dopadů demografické deprese na konkurenceschopnost a ekonomickou prosperitu země v současnosti i do budoucnosti. Další cíle fakulty sociální ekonomie spočívají ve studiu a návrzích kvantitativní optimalizace vzdělávacího systému v segmentech učňovského, středního a vysokého školství. V této souvislosti se jedná i o regionální rozvoj zejména učňovského školství s cílem optimalizace a stabilizace využití lidských zdrojů v regionech.

Hlavní cíl fakulty sociální ekonomie spočívá v návrzích sofistikovaných reforem jednotlivých pilířů sociálního státu, tj. v návrzích reforem v podobě uchopitelné pro legislativu a politické vedení země. Reforem zaměřených na řešení problémů sociálního státu. 

Fakulta sociální ekonomie je representantem úzké mezioborové spolupráce čtyř vědních oborů. Spolupráce zaměřené na výzkum skutečných problémů sociálního státu s cílem nalézt a nabídnout exekutivě aplikace v podobě optimalizovaných návrhů reforem.  Návrhů řešících aktuální problémy jednotlivých pilířů sociálního státu. Jedná se zejména o řešení hlavního problému, kterým je nepochybně demografický propad. Optimalizace spočívá v ekonomické úspornosti návrhů reforem jako hlavní podmínky trvalé udržitelnost pilířů sociálního státu.

V oblasti výuky zajišťuje fakulta studium bakalářských a magisterských studijních oborů v prezenční a kombinované formě se zaměřením na mezioborové studium demografie, sociologie, psychologie                 a ekonomie. Kromě výše uvedeného výzkumu a vývoje sofistikovaných aplikací se fakulta sociální ekonomie zaměří na vzdělávání vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu. Cílem je nabídnout veřejné správě na všech úrovních moderně, protože více-oborově vzdělané absolventy na místa související s financováním a správou důchodového systému, sociálního systému a zdravotnictví.  Jako další činnost, kterou fakulta sociální ekonomie zajistí, je otevření studia zájemců z praxe a v neposlední řadě nabídka celoživotního vzdělávání. Výuka v celoživotním vzdělávání je realizována nejen v akreditovaných oborech a programech, ale i v dalších aktivitách založených na kontinuálním doplňování nových znalostí, schopností a kvalifikace.

Spolupráce se zahraničními fakultami vysokých škol podobného zaměření v této fázi vývoje poznání společnosti není možná. V případě Fakulty sociální ekonomie UK se jedná celosvětově o první vysokou školu se zaměřením na mezioborové studium problematiky sociálního státu. V úvahu proto připadá jen dílčí spolupráce se špičkovými světovými pracovišti na úrovni jednotlivých kateder fakulty.

Fakulta sociální ekonomie představuje naplnění snah o rozvoj sociální ekonomie. Představuje splnění potřeby úzké spolupráce sociálního a ekonomického oboru za účelem společenského rozvoje na kvalitativně vyšší úrovni. Úrovni podmiňující optimalizaci rozvoje sociálního státu.  

Absolventi fakulty mají všechny předpoklady stát se žádanými odborníky. Mají jako odborníci schopní mezioborových analýz a vytváření polyfunkčních koncepcí široké uplatnění v praxi, od ministerstev práce      a sociálních věcí, zdravotnictví, místního rozvoje, přes krajské a samosprávné úřady, jako vedoucí odborníci na moderní řízení oddělení a odborů sociálních věcí, zdravotnictví, rozvoje a plánování. Absolventi fakulty mohou působit jako vedoucí pracovníci v neziskových státních i nestátních organizacích i jako soudní znalci se zaměřením na komplexně pojatou sociální problematiku.

 

Za správnost.

Ing. Ivo Patta

V Praze dne 23. června 2014

Ing. Ivo Patta, Na Šafránce 11, 101 00 Praha 10, e-mail: ivopatta@seznam.cz,

mobil: 605 984 677, http://sociologie.netstranky.cz

 

V Praze dne 28. srpna 2014

      Přílohy 3/40       

 

Věc: Návrh na založení Fakulty sociální ekonomie (FSE UK)

 

 

 

               Vaše Magnificence pane rektore,  

 

obracím se na Vás s odvoláním na ustanovení § 9, odst. 1, písm. a) a dále § 22, odst. 1, písm. a), zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Navrhuji Vám, v souladu s citovanými paragrafy zákona, založení Fakulty sociální ekonomie (FSE UK). Zaměření FSE UK včetně návrhu struktury a náplně studia naleznete v přílohách 1 a 2.  

 

Můj návrh na založení nové fakulty nevychází z náhodné, okamžité inspirace, ale naopak ze systematického a dlouhodobého mezioborového studia demografie, sociologie, ekonomie (mikroekonomiky rodin a makroekonomie) a také aplikované psychologie. Byla to nezbytné pro pochopení problémů, které produkuje rozvinutý sociální stát (v příloze, nebo v časopise RC monitor  od č. 19/2013 na adrese: http://res.claritatis.cz/?a=7&p=2 ). V této souvislosti se Vám dovolím představit: http://www.presseurop.eu/cs/user/239361/comments

 

Sociální ekonomie je mezioborová disciplina. Zejména proto existuje v dosavadním lidském poznání nevyplněný, doslova hluchý prostor, vymezený z jedné strany sociologií a z druhé strany ekonomií. Ten prostor již v r. 1775 nazval hrabě du Buat-Nançay sociální ekonomií v díle „Eléments de la politique ou recherche sur les vrais principes de l’économie sociale“. Více na adrese: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_ekonomie

 

Důsledkem 239 let trvající stagnace sociální ekonomie je dnes diletantsky řízený sociální stát. Připomenu upozornění Bezděkovy komise z r. 2005, cituji: …“sociální systém bez reforem povede       k deficitu ve výši 4 – 5 % HDP ročně“. Proto nemůže být překvapením fakt, že sociální stát na jedné straně emituje stále se zvyšující náklady na jeho udržení (již v r. 2004 ČSÚ uvedl: …klíčové položky mandatorních výdajů, to znamená sociální transfery a z nich zejména dávky důchodového pojištění, budou v průběhu doby díky demografickému vývoji klást stále vyšší nároky na výdaje státu), na straně druhé demografickou depresi (jen za posledních 20 let se nenarodilo 1 milion dětí, tj. každé třetí dítě do vyrovnané populační bilance). Dovolím si zdůraznit, že dlouhodobá prokazatelná stagnace sociologie a překotný rozvoj ekonomie bez vnímání sociální úlohy člověka (např. bankovní produkt jako důchodová reforma), nedal politikům smysluplná řešení problémů sociálního státu. Východisko nabízí jen rozvoj sociální ekonomie jako typické mezioborové discipliny. Pohříchu, vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru a z toho vyplývající vysoké náročnosti mezioborového studia, vědecké discipliny dosud zanedbávané.   

 

Stručné zdůvodnění návrhu: Vysoké školy dnes produkují jednooborové specialisty. To by samo          o sobě nebylo tragedií. Stává se z toho ale tragedie ve chvíli, kdy úzce specializovaní odborníci jednoho z oborů přesvědčí všechny kolem sebe, že jejich vědomosti stačí na řízení celé společnosti. Výsledkem jsou pak politická prohlášení o potřebě řídit stát jako firmu. Jistě netřeba zdůrazňovat, že něco takového je nemožné. Ekonom dokáže řídit podnik, do kterého mu stát zajistí pracovníky. Ekonom ale nedovede řídit stát tak, aby těch pracovníků bylo dost i v příští generaci. To je systémová chyba v rozvoji ekonomie a slabé místo v myšlení ekonomů. Nápravu stávajícího vývoje může přinést jen kvalitativní změna. Změna, po které mnozí již dlouho volají, rozvoj mezioborových studií. V daném případě rozvoj sociální ekonomie.

 

Dovolím si citovat z Vašeho volebního projevu: …nastupuje velmi široce pojatá interdisciplinární spolupráce napříč obory; Dále: …Je třeba  otevřít univerzitu  novým  programům napříč fakultami, vysokými školami a zahraničními univerzitami a vytvářet tak nové prestižní studijní obory; A do třetice: Univerzita  “.

 

Můj návrh na založení nové fakulty vrchovatě naplňuje podmínku financování z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jen urychlený rozvoj sociální ekonomie a nástup sociálních ekonomů do praxe umožní optimalizovat funkce sociálního státu (v prvním důchodovém pilíři, sociálním pilíři, a v neposlední řadě také ve financování zdravotnictví) a tím v dohledné době šetřit více než 100 miliard korun ročně. To bude pro budoucí konkurenceschopnost ekonomiky České republiky, vzhledem k zaručenému poklesu daňového zatížení, rozhodující moment.

 

Finance potřebné na založení a počáteční rozvoj  fakulty jsou v již výše zmíněném programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V něm je k dispozici z Evropského sociálního fondu 1,83 mld. €, tj. 51 miliard korun. Z částky 51 miliard korun zbývá do konce programového období podle aktuální vládní analýzy dočerpat 21 miliard (ovšem včetně již přislíbených a vyhlášených výzev). Očekávané „nevytěžení“ tak činí 2,5 miliardy korun, což poskytuje dostatečný finanční rámec.                                                                                                                                                                          

 

V této chvíli záleží na Vás, pane rektore, zda typicky mezioborové disciplině jakou je sociální ekonomie, bude dána šance na rozvoj a rychlé převzetí rozhodujících agend. Agend s přímým vlivem na úsporný a proto trvale udržitelný sociální stát. Co je ještě důležitější, agend s přímým vlivem na dostatek dětí v rodinách pracujících rodičů. Jen rozvoj sociální ekonomie dává šanci smysluplně naplnit cíle, které sociologové desítky let jen slibují a ekonomové svými experimenty na občanech obecně a na rodinách s dětmi zvláště činí ke škodě naší i škodě našich dětí.

S úctou                                                                                                                                                       

 

Vážený pan

 

Prof. MUDr. Tomáš   Z I M A   DrSc., MBA

rektor Univerzity Karlovy

 

Rektorát UK

Ovocný trh 5,

116 36 Praha 1

 
© sociologie.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma